Nytt fra revisorforeningen

Oppdatert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse i 2018

13. oktober, 2017

Halvor Sigurdsen - NUES (002).jpg

Det opplyste Halvor E. Sigurdsen, leder for NUES, på årets Forum for eierstyring og selskapsledelse som ble avholdt 12. oktober i Oslo.

Han sa det er ganske klart at det kommer en ny anbefaling om ett års tid med virkning for regnskapsåret 2018, men at det ikke er behov for å gjøre grunnleggende endringer i anbefalingen. Det er mest behov for å redusere detaljeringsgraden og gjøre den tydeligere på enkelte punkter.

Mindre detaljert – mer poengtert

- Selv om anbefalingen stort sett har satt seg, ser vi at den på enkelte punkter kan ha blitt for detaljert og vanskelig å forstå, sa Sigurdsen. Han sa videre at selskapene kan være svært ulike og at det er viktig at listen ikke legges så høyt at bare de mest ressurssterke blir i stand til å følge anbefalingen.

Kommende endringer

Når det gjelder kommende endringer så kan det være snakk om blant annet å fjerne eller redusere omtalen av bedriftsforsamling, gi færre detaljer når det gjelder generalforsamling, se på regulering og markedspraksis når det gjelder Investor relations-funksjonen og gjøre det klart at det som står om valgkomiteens arbeid med å foreslå kandidater til bedriftsforsamling og styre i anbefalingens kapittel 7, også gjelder selskaper som velger ikke å ha valgkomité.

NUES avventer også en del EU-reguleringer (om aksjonærrettigheter, revisjonsreform, rapportering av ikke-finansiell informasjon), sa Sigurdson.

les mer

Statsbudsjett 2018 og elbiler

12. oktober, 2017 -

I statsbudsjettet for 2018 foreslås det endringer i engangsavgiften som får betydning for elbiler og ladbare hybridbiler.

Dagens fritak for engangsavgift på elbieler foreslås opphevet. I stedet skal det gis vektfradrag til elbiler på linje med ladbare hybridbiler. Forslaget innebærer at de tyngste elbilene med vekt over to tonn får engangsavgift.

For ladbare hybridbiler foreslås det at registrert elektrisk rekkevidde skal påvirke vektfradraget. Bilen må ha en registrert elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt fradrag.

De foreslått endringene gjør det fremdeles gunstig for små elbiler og for ladbare hybridbiler med lang rekkevidde.   

les mer

Statsbudsjett 2018 og mva

12. oktober, 2017 -

I årets statsbudsjett foreslås det å øke den lave merverdiavgiftesatsen. Merverdiavgiften på persontransport, overnatting, allmennkrinkasting og adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer økes dermed fra 10 % til 12 %.

Det er også foreslått enkelte utvidelser av fritak og unntak fra merverdiavgift som vil komme spesielle grupper til gode. Dette er:

les mer

Et statsbudsjett med få nyheter på skatteområdet

12. oktober, 2017 -

Skatteforliket følges opp

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 til 23 prosent i 2018. Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig inntekt økes fra 1,24 til 1,33 slik at skattesatsen på aksjeinntekter blir 30,59 prosent.

Skattesatsen på overskudd i finansnæringen holdes på 25 prosent.

Satsene i trinnskatten økes med mellom 0,47 og 0,89. Regjeringen foreslår videre å øke satsen i minstefradraget i lønn og trygd fra 44 til 45 prosent.

Mange forslag på vent

På bakgrunn av alle høringsinnspillene trenger Finansdepartementet mer tid på å vurdere Skattedirektoratets forslag til endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser.

Det samme gjelder Finansdepartementets forslag til utvidelse av rentebegrensningsreglene for selskap. Departementet tar sikte på at nye regler skal tre i kraft fra 2019 og ikke 2018 som forutsatt i høringen.

Også forslag til endringer i hjemmehørendebegrepet for selskaper, forslag til regler som skal motvirke tilpasninger til finansskatten ved fellesregistrering av konsernforetak og forslag om lovfesting av omgåelsesregelen, er utsatt.

Lettelser i formuesskatten og eiendomsskatten

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld. Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten til 20 prosent i 2018, i tråd med enigheten om skattereform.

Bunnfradraget i formuesskatten (1,48 millioner kroner) og formuesskattesatsen (0,7 prosent) holdes uendret fra 2017 til 2018.

Regjeringen foreslår flere endringer i eiendomsskattereglene. Blant annet endres reglene for «verk og bruk» slik at maskiner og tilbehør som hovedregel ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt. Maksimal eiendomsskattesats i innføringsåret reduseres fra 2 til 1 promille. Tilsvarende kan eiendomsskatten heretter økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 2.

Andre forslag til endringer i skattereglene

Ny opsjonsbeskatning for små, nyetablerte selskap

For ansatte i små oppstartselskaper (aksjeselskap som er seks år eller yngre, som har ti ansatte eller færre) skal opsjonsfordel på inntil kr 30 000 først skattlegges som lønnsinntekt ved realisasjon av aksjen.

Fradragsreglene for kost og losji endres.

Regjeringen foreslår at det ikke lenger gis fradrag for kost for pendlere som har mulighet til å kunne oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen. I tillegg reduseres de øvrige fradragssatsene for kost med 100 kroner.

Det foreslås videre at fradraget for kost og losji tidsbegrenses til 24 måneder.

Det foreslås ingen endringer i gjeldende regler om at pendlerutgifter som dekkes av arbeidsgiver, er skattefrie.

Forslagene trer i kraft fra 2018, men for eksisterende pendlere fra 1. januar 2020.

Skatteklasse 2 avvikles.

Regjeringen foreslår å oppheve skatteklasse 2 for ektefeller som skattlegges under ett.

Elbiler som firmabil

Elbiler har i dag en særskilt verdsettelsesrabatt i firmabilbeskatningen ved at listeprisen halveres. Denne rabatten oppheves fra 2018.

Skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig avvikles.

Regjeringen foreslår å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Forslaget innebærer at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager beskattes. Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 pst. av inntekten som overstiger 10 000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt.

Endret beskatning av fondskonto

Departementet foreslår at investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto) skal skattlegges likt med investering i verdipapirfond, når forsikringselementet er lite.

Overgangsregelen for aksjesparekonto

Departementet foreslår å forlenge overgangsperioden. Børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til aksjonærens aksjesparekonto til kontinuitet ut 2018.

Differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for transport og energi gjeninnføres.

Energi- og transportsektorene kan nå gjeninnføres i den generelle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Avskrivning av elvarebiler

Avskrivningssatsen for elvarebiler ervervet fra og med 20. desember 2016 økes til 30 pst. Lovendringen trer ikke i kraft før ETFAs overvåkningsorgan (ESA) har godkjent ordningen som lovlig statsstøtte.

Rentebegrensningsreglene for finansforetak

Departementet foreslår enkelte tilpasninger i reglene om begrensning av rentefradraget i skatteloven § 6-41 som følge av ny finansforetakslov. I tillegg foreslås en endring i avgrensningen av unntaket for finansforetak ved at låneformidlingsforetak ikke lenger skal være unntatt fra rentebegrensningsreglene. Det foreslås også en oppretting av satsen for fremføring av avskårede renter for selskap med deltakerfastsetting.

Begrense tapsfradrag når utbytte er skattefritt etter skatteavtale

Fra 12. oktober 2017 vil det være begrensninger i adgangen til tapsfradrag på aksjer når utbytte er skattefritt etter skatteavtale med et annet land. Dette er bl.a. aktuelt i skatteavtalen med Singapore.

Konsernbidrag

Etter gjeldende regler må konsernbidrag være skattepliktig inntekt i Norge for mottaker for at giverselskapet skal få fradrag (symmetri). Departementet foreslår at giverselskapet kan få fradrag for konsernbidrag, når et mottakerselskap innenfor EØS har et fremførbart underskudd fra tidligere virksomhet i Norge. Motsvarende må selskapet som mottar konsernbidrag, redusere sitt fremførbare underskudd tilsvarende

Opplysningsplikten om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

Departementet foreslår at opplysningsplikten begrenses slik at oppdragsgivere bare skal gi opplysninger om to ledd nedover i kontraktskjeden (oppdragstaker og én underoppdragstaker), og ett ledd oppover (oppdragsgivers oppdragsgiver) i tillegg til opplysninger om hovedoppdragsgiver.

Dagens unntak for oppdrag som utføres på et sted som ikke står under oppdragsgivers kontroll foreslås opphevet, og grensen for unntak fra opplysningsplikten for små oppdrag, foreslås hevet fra 10 000 kroner til 20 000 kroner.

Departementet foreslår videre å begrense opplysningsplikten om utenlandske arbeidstakere til bare å gjelde egne arbeidstakere.

Endelig foreslår departementet å oppheve regelen om at oppdragsgivere ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikten, kan bli ansvarlig for oppdragstakers forfalte skatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og forskuddstrekk.

Modernisering og effektivisering av Skatteetaten

Budsjettforslaget legger til rette for fortsatt modernisering og effektivisering av Skatteetaten. Samlingen av skatte- og avgiftsforvaltningen bedrer innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. I årene 2018–2021 skal det utvikles en ny digitalisert skattemelding – SIRIUS. SIRIUS forventes blant annet å redusere næringslivets tidsbruk til rapportering betydelig, gjøre det enklere for lønnstakere og pensjonister å rapportere og vil være arbeids- og utgiftsbesparende for Skatteetaten.

les mer

Grensen mellom ordinært utbytte og likvidasjonsutbytte ved avvikling

10. oktober, 2017 -

Dette medførte at aksjonærene måtte dekke forpliktelser som oppsto i selskapet etter at selskapet var likvidert innenfor det beløpet de hadde mottatt som utbytte.

Saksforholdet

Et ambulanseselskap (AS) skulle avvikles og virksomheten (innmaten), herunder de ansatte overtas av et annet foretak. Kreditorfristen ved avviklingen utløp 27. desember 2013, jf. aksjeloven § 16-4.

Selskapet besluttet den 30. juni 2014 å dele ut et utbytte på ca. kr 4,9 millioner kroner. Den 4. desember 2014 var avviklingsoppgjøret ferdig og generalforsamlingen vedtok å utdele de resterende 1,7 millioner kroner.

I juli 2015 mottok man krav fra KLP om innbetaling for å dekke pensjonsforpliktelser på ca. 4,7 millioner kroner. Kravet ble fremmet overfor aksjonærene i ambulanseselskapet som erkjente ansvar innenfor likvidasjonsutdelingen på 1,7 millioner, men ikke for det resterende.

Utdelinger ved likvidasjon

Det er ikke omstridt at et selskap kan dele ut ordinært utbytte under avvikling. Ved utdeling av ordinært utbytte etter aksjeloven § 8-1 gjelder ikke den objektive ansvarsregelen for udekkede krav i aksjeloven § 16-12. Aksjonærenes plikt til å tilbakeføre utbyttet er da begrenset gjennom ansvarsregelen i aksjeloven § 3-7.

Utdeling av likvidasjonsutbytte etter aksjeloven § 16-9 medfører imidlertid at aksjonærene er solidarisk ansvarlige for udekkede forpliktelser inntil verdien av det vedkommende har fått utdelt, jf. aksjeloven § 16-12. Ansvaret er objektivt. Aksjonærenes ansvar er derfor uavhengig av om likvidasjonsutbyttet er mottatt i god tro. Det følger videre av samme bestemmelse at kreditors krav foreldes tre år etter at selskapets endelige oppløsning er registrert i Foretaksregisteret. Dette innebærer at kreditor kan fremme krav etter at fristen for innmelding av krav etter aksjeloven § 16-9 er utløpt. Fristen har derfor ingen preklusiv virkning.

Lagmannsrettens vurderinger

Spørsmålet er om utdelingen, fordi den ble besluttet etter utløpet av kreditorfristen, må regnes som likvidasjonsutbytte (utdeling ved likvidasjon) etter aksjeloven § 16-9.

Verken lovteksten, forarbeider eller juridisk teori gir et klart og entydig svar. Lagmannsretten mente imidlertid at utbetalinger etter utløpet av fristen for å melde inn krav, fremstår som likvidasjonsutbytte i lovens forstand. Retten kunne ikke se at det var saklig grunn til å behandle to utbetalinger i samme tidsrom forskjellig. Også reelle hensyn og rettstekniske hensyn taler for at man bør ha et klart skjæringspunkt for hva som regnes som likvidasjonsutbytte.

Retten kom derfor til at aksjonærene var solidarisk ansvarlige for den gjenstående forpliktelsen på ca. 3 millioner kroner.

Det ble ikke idømt sakskostnader da saken fremsto som rettslig tvilsom og spørsmålet verken var behandlet i forarbeider eller rettspraksis.

les mer

Idrettslag med kiosksalg

10. oktober, 2017 -

Skattedirektoratet har i en uttalelse kommet til at for idrettslag som har omsetning fra kioskvirksomhet som ikke medfører skatte- eller avgiftsplikt, vil det ikke være krav om å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalget fra kioskvirksomheten. Det samme gjelder ved eventuelt annet skatte- og avgiftsfritt kontantsalg som serveringstjenester.

les mer

Nektet fradrag for mva ved salg av aksjer

6. oktober, 2017 -

Oslo tingrett har i nylig avsagt dom konkludert med at det ikke er fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader ved salg av aksjer.

Saken gjaldt anskaffelse av advokat- og meglertjenester i forbindelse med salg av alle aksjene i eiendomsselskaper. Eiendomsselskapene inngikk i en fellesregistrering, og var frivillig registrert for utleie av fast eiendom.

Retten legger til grunn at kostnadene knytter seg til unntatt salg av aksjer og ikke har tilstrekkelig tilknytningene til avgiftspliktige utleie.

les mer

Ikke fradrag for mva ved kjøp av aksjer

4. oktober, 2017 -

I nylig avsagt dom gis det ikke fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester påløpt i forbindelse med kjøp av aksjer i et eiendomsselskap.

Eiendomsselskapet drev avgiftspliktig utleievirksomhet og ble kjøpt opp av et holdingselskap. Holdingselskapet ble etter oppkjøpet fellesregistrert med eiendomsselskapet.

Kostnadene som var pådratt i holdingselskapet, før fellesregistreringen ble etablert, ble ansett til bruk i holdingselskapets unntatte aktivitet. 

Selv om holdingselskapet senere ble fellesregistrert med eiendomsselskapet, ble det ikke gitt anledning til fradrag gjennom et tilbakegående avgiftsoppgjør. Kostnadene ble ansett knyttet til selskapets erverv av aksjer og ikke til den avgiftspliktige utleievirksomheten.

les mer

Avgiftslempning

3. oktober, 2017 -

Dersom det foreligger særlige forhold kan man søke om unntak fra merverdiavgiftsloven, fritak for merverdiavgift eller fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift ved innførsel av varer.

Myndigheten til å avgjøre slike søknader er nå delegert til skattekontorene. Søknader som reiser prinsipielle spørsmål eller som har store provenymessige konsekvenser skal fremdeles behandles av Finansdepartementet. 

les mer

Bare "må sjekke" mobilen!

27. september, 2017 -

Ingunn Mjaaland.jpg

Denne artikkelen trykkes også i oktoberutgaven av tidsskriftet Revisor informerer.

Hjernen er på høygir

Hjernen skriker etter å logge av duppeditter, men vi lytter ikke til hva kroppen vil ha. Kronisk eksponering for digitale distraksjoner kan fort bli slitsomt. Vårt psykologiske og biokjemiske system kommer i en form for hyperaktiv tilstand som kan gjøre at det:

Ill Bare må sjekke mobilen 0917.JPG

Forskning viser også at spennende spill, tv-programmer og mobilbruk i tiden før vi skal sove kan gjøre at kroppen gires opp isteden for at kroppen får ro til å komme inn i søvnmodus.

Dårlig søvn og alvorlige helseproblemer

Økt bruk av elektronikk på senga kan føre til dårlig søvn og alvorlige helseproblemer. Det viser undersøkelsen 2011 Sleep in America som er gjort av amerikanske National Sleep Foundation. Forskningen viser at å utsette oss for lys fra elektroniske apparater rett før vi legger oss demper produksjonen av søvnhormonet melatonin, øker oppmerksomheten, forskyver døgnrytmen og gjør det derfor vanskelig for oss å sovne.

Ståle Pallesen, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, var nylig prosjektleder for en norsk studie om forholdet mellom søvn og bruk av interaktiv teknologi. Pallesen sier at resultatene viser at de som bruker PC eller mobil i senga, sovner senere. Funnene er i tråd med de amerikanske studiene.

Svekker konsentrasjonen og kommunikasjon

Har du opplevd at den du snakker med stadig flytter blikket og fokuset ned på mobilen for å sjekke pushvarsler, mail, sosiale medier? Det svekker ikke bare konsentrasjonen til den som retter oppmerksomheten over på noe annet, det kan fort føre til irritasjon og opplevelse av dårlig kommunikasjon. Det gjelder i ulike relasjoner som parforholdet, som forelder, i sosiale lag og ikke minst i jobbsammenheng.

Tre tips til god nattesøvn og gode relasjoner

Det er fullt mulig å endre vaner. Vi kan starte med å være bevisst og gi oss selv mulighet til å reflektere over vår tilgjengelighet, på for eksempel mail, sosiale medier, telefon og det å stimulere hjernen hele tiden.

  1. Prioriter søvn og legg bort elektroniske duppeditter ca. 1 time før du skal sove.
  2. Lag en plan – for når du skal være fullt og helt til stede for de rundt deg og deg selv.
  3. Sett av tid til stillhet – hver dag.

Det kan virke banalt og kanskje det bare er å gjøre noen små justeringer. Dersom du tenker at du vil gjøre endringer, men får det ikke helt til på egenhånd, så oppfordrer jeg deg til å søke inspirasjon og få hjelp.

les mer

Eldre saker

datotittel
25. september, 2017Gunstig med aksjesparekonto
24. september, 2017Gjenopprett tilliten!
20. september, 2017Kriminalitet i næringslivet anmeldes ikke
15. september, 2017Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret
12. september, 2017Momskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier
10. september, 2017Formuesskatt: – Skjær gjennom – unnta aksjer!
5. september, 2017Bør Skatteetaten få se absolutt alt?
4. september, 2017En milliard i tvangsmulkt
3. september, 2017Avvikende regnskapsår gir bedre regnskapskvalitet
1. september, 2017Beskatningstrender i EU
25. august, 2017Svart arbeid fortsatt vanligste a-krim
24. august, 2017FoU på oppdrag fra andre er utenfor Skattefunnordningen
10. august, 201713 700 selskaper har fortsatt ikke levert årsregnskap
4. august, 2017Skattefunn for selskap som utelukkende driver forskning
2. august, 2017Rentebegrensningsreglene foreslås endret
20. juli, 2017Regnskapsregisteret 2017
7. juli, 2017Gaveoverføring ble sett på som realisasjon
7. juli, 2017Salg av eiendom ansett som kapitalinntekt
7. juli, 2017Skatteplikt ved utleie av hybler
5. juli, 2017Burde også Stortinget ansatt en statsautorisert revisor?
3. juli, 2017Skattedirektoratet kommenterer Høyesterettsdommer
3. juli, 2017Salg av boligeiendom eid i sameie
30. juni, 2017Statsautorisert revisor ny generalsekretær i Idrettsforbundet
30. juni, 2017Rederiskatteordningen godkjent ut 2017
30. juni, 2017Regelendringer fra 1. juli 2017
28. juni, 2017Elektronisk signatur av selskapsdokumentasjon
22. juni, 2017Lite imponerende av Regjeringen!
21. juni, 2017Endringer i regnskapsloven
21. juni, 2017Aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september
21. juni, 2017Utvalg skal utrede opplysnings- og taushetsplikt for skatterådgivere
19. juni, 2017Årsberetningskrav om likestilling mv. oppheves
16. juni, 2017Ikrafttredelse for endringer i hvitvaskingsloven 1.7.2017
16. juni, 2017Aksjelovendringene får ulik ikrafttredelse
15. juni, 2017Tvangsmulkt virker
14. juni, 2017Foretaksopplysninger over landegrensene
13. juni, 2017Utleie av varer fra utlandet
7. juni, 2017Redusert arbeidsgiveravgift for transport og energi
7. juni, 2017Avtale med EU for å bekjempe momssvindel
2. juni, 2017ESA har godkjent unntaksregel for ambulerende virksomhet
2. juni, 2017Reagerer på offentlig lovbrudd og arroganse
2. juni, 2017Varsel/vedtak om tvangsmulkt sendes ut 8. juni
1. juni, 2017Skattefrie selskaper
31. mai, 2017Aksjelovendringene er behandlet i Næringskomiteen
30. mai, 2017Skjønnsligning av restaurant fastholdt av Høyesterett
29. mai, 2017Altinn utsetter produksjonssetting av ny driftsplattform
23. mai, 2017Personvernforordningen – flere må ha personvernombud
22. mai, 2017Ny personvernlovgivning – hva betyr det for din virksomhet?
19. mai, 2017Nye personvernregler fra 2018
15. mai, 2017Høring – delingsøkonomi
12. mai, 2017MVA ved utleie av eiendom
11. mai, 2017Momskompensasjon i Revidert nasjonalbudsjett
10. mai, 2017Utbygging av vann- og avløpsanlegg
26. april, 2017Revisors plikter etter hvitvaskingsloven
25. april, 2017Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet
21. april, 2017Aksjeloven endres
21. april, 2017Grensen for revisjonsplikt
11. april, 2017Reiseregulativet: -En kilde til skjult, delvis skattefri lønn til offentlig ansatte
11. april, 2017Redusert oppbevaringstid for regnskapsførers oppdragsdokumentasjon
5. april, 2017Skogbruk og MVA
5. april, 2017Vil oppheve dekning av diett etter sats
3. april, 2017Forbud mot kontantbetaling
31. mars, 2017Tvangsmulkt – MVA
30. mars, 2017Høyesterett om fradrag tap på fordringer
28. mars, 2017Ikke fradrag for bonusutbetaling til ansatte i datterselskap
26. mars, 2017Statlig regnskap i endring
23. mars, 2017MVA og infrastruktur
16. mars, 2017Enklere start for nyetablerere og gründere
13. mars, 2017Kunst og mva
2. mars, 2017Presiseringer i Skatte-ABC
28. februar, 2017Skattedirektoratet har forståelse for Altinn-kritikk
27. februar, 2017Viktige skattemessig endringer i 2016
24. februar, 2017Kopi av varsel om tvangsmulkt
22. februar, 2017Begrepet «ansatte» i reglene om summarisk fellesoppgjør
21. februar, 2017Høyesterettsdom om grensen mellom lån og egenkapital
15. februar, 2017Ny norsk regnskapsstandard – en liten smakebit
13. februar, 2017Myndighetsmisbruk av Altinn
9. februar, 2017Bitcoin og mva
9. februar, 2017Hvem omfattes av finansskatten?
8. februar, 2017Skatteplikt for kjendiser som deltar i realityprogrammer
6. februar, 2017Krav til kassasystem
2. februar, 2017Nye roller for a-ordningen i Altinn
30. januar, 2017Tilbakebetaling av skattlagte aksjonærlån
27. januar, 2017Oppbevaring av regnskapsføreres oppdragsdokumentasjon
26. januar, 2017Altinn åpner ikke for innleveringer før 21. februar
24. januar, 2017Tvangsmulkten reduseres
24. januar, 2017Revisors signatur på konsernbidragsskjema
24. januar, 2017Transaksjonskostnader – fradrag ved kjøp
20. januar, 2017Åpner for levering av skattemelding fra 15. februar
20. januar, 2017Rapport om skatte- og avgiftsmessige forhold for delingsøkonomien
18. januar, 2017Utbytte som motregnes mot skattepliktige aksjonærlån
17. januar, 2017Sterke reaksjoner på melding om tvangsmulkt
16. januar, 2017Manglende tinglysning kan få store konsekvenser
12. januar, 2017Varsel når aksjonærregisteroppgaven ikke er levert
6. januar, 2017Lignings-ABC har endret navn til Skatte-ABC
4. januar, 2017Kilometergodtgjørelse for kjøring i 2016 som utbetales i 2017
3. januar, 2017Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2016
29. desember, 2016Verdsettelsesrabatten i formue
29. desember, 2016Oppgrossing av nettolønn
29. desember, 2016Gaveoverføring av tomter ble uttaksbeskattet
23. desember, 2016Fribeløpet for arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
23. desember, 2016Land-for-land-rapportering
23. desember, 2016Skattemessig verdi på fusjons- og fisjonsfordringer
23. desember, 2016Regelendringer fra 2017
23. desember, 2016Momskompensasjon og sosiale boliger
22. desember, 2016Transaksjonskostnader og mva
22. desember, 2016Endringer i GBS 9 om innførselsmerverdiavgift
21. desember, 2016Kassasystemregler inntatt i bokføringsforskriften
19. desember, 2016Tilleggsskatt og innførselsmerverdiavgift
16. desember, 2016Forslag til ny hvitvaskingslov
16. desember, 2016Ny revisjonsberetning – ikke lenger bare standardformuleringer
16. desember, 2016Økende behov for revisjonsbransjens tjenester og kompetanse
14. desember, 2016Endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak
14. desember, 2016Forvaltning av investeringsselskap
12. desember, 2016Nya mva-koder
12. desember, 2016Tvangsmulkt
8. desember, 2016SAF-T: senere ikrafttredelse
4. desember, 2016Skatteendringer etter budsjettforliket
1. desember, 2016Varslet nedetid i Altinn
30. november, 2016Høringssvar- Forslag om endring av forskrift om land-for-land-rapportering
27. november, 2016Kvartalsrapportering oppheves
9. november, 2016Skatteetaten slår til med tvangsmulkt
8. november, 2016Utgifter knyttet til aksjekjøp som ikke gjennomføres
31. oktober, 2016EU vil legge om systemet for beskatning av multinasjonale selskaper
24. oktober, 2016Momskompensasjon boliger
24. oktober, 2016Tap for IKEA i Høyesterett
21. oktober, 2016Betydelige forenklinger for små aksjeselskaper
21. oktober, 2016Fortsatt revisjonsplikt for stiftelser
21. oktober, 2016Endringer i revisors særattestasjoner
21. oktober, 2016Uendret grense for revisjonsplikt
21. oktober, 2016Aksjeloven forenkles
20. oktober, 2016Hvordan bruker selskapene anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse?
11. oktober, 2016Påminnelser manglende 2015-regnskaper
7. oktober, 2016Kontroll og finansiell rapportering i kommunene må styrkes
7. oktober, 2016Utsatt betaling av formuesskatt
6. oktober, 2016Verdsettingsrabatt ved formuesligningen
6. oktober, 2016Statlige virksomheters regnskap
6. oktober, 2016Utvider ordningen med momskompensasjon
6. oktober, 2016Skattesatsen reduseres til 24 prosent i 2017
30. september, 2016Klar til kamp om fusjonerte kommuner
28. september, 2016Vedtak i klagesak om endring av regnskapspraksis
23. september, 2016Lagmannsrettsdom – tvungen overføring av aksjer
23. september, 2016Forenklingsundersøkelsen 2016: Det er blitt enklere å drive virksomhet i Norge
23. september, 2016Det er blitt enklere å starte og drive virksomhet i Norge
21. september, 2016Regelrådets uttalelse om regnskapslovutredning
9. september, 2016Betalingsoppdrag inn i god regnskapsføringsskikk
8. september, 2016Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar
7. september, 2016Konserninterne overføringer
6. september, 2016Innbetalt kapital ved konvertering av fordring
6. september, 2016Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2016
6. september, 2016Frister for registrering i Foretaksregisteret
2. september, 2016Høyesterettsdom om vedlikeholdskostnader
27. august, 2016Kassasystemforskriften er endret
26. august, 2016Konsernfusjon med delt vederlag krever verdsettelse
24. august, 2016Fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer
17. august, 2016Kontinuerlig kortidsutleie av to leiligheter via Airbnb er virksomhet
17. august, 2016Utleie via Airbnb
10. august, 2016Husk å søke SkatteFUNN før 1. september
8. august, 2016Skattedirektoratet kommenterer dom om nettolønnsavtaler
4. august, 2016Skatteplikt på lån fra indirekte eide selskaper
4. august, 2016Regelendringer fra 1. juli 2016
12. juli, 2016Innsending Regnskapsregisteret 2016
8. juli, 2016Innsending av årsregnskap mv. – tilbakemelding fra Regnskapsregisteret
7. juli, 2016Nye avskrivningsregler for vindkraftverk
28. juni, 2016Høring endring i bokføringsforskriften SAF-T
27. juni, 2016Momskompensasjon på kulturområdet
24. juni, 2016Gode forenklingsforslag fra Regnskapslovutvalget
24. juni, 2016Utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.
20. juni, 2016Norske revisorer har fornøyde kunder
20. juni, 2016Regjeringen pynter Kirkens regnskap
17. juni, 2016Revisjonsforordningen gjelder fra i dag
16. juni, 2016Uriktige opplysninger om utbetalt utbytte ga ikke tilleggsskatt
14. juni, 2016Avvikling av Bokføringsstandardstyret
1. juni, 2016Skattedirektoratet vil halvere antall kontorer i etaten
31. mai, 2016Sterk tillit til rapporteringen i børsnoterte selskaper
31. mai, 2016Skattemessig behandling av «negative renter»
27. mai, 2016Påminnelse innsending av årsregnskap for 2015
27. mai, 2016Den mest betydningsfulle endringen i revisors rapportering på flere tiår
24. mai, 2016Høyesterettsdom om nettolønnsvataler
24. mai, 2016Endring av ligning «som følger av» en domstolsavgjørelse
20. mai, 2016A-ordningen: – Nå kommer sanksjonene
18. mai, 2016Høring- Endring i bokføringsforskriften
11. mai, 2016Momskompensasjon – internatskoler og utleieboliger
11. mai, 2016Land-for-land-rapportering til skattemyndighetene
11. mai, 2016Momskompensasjon-idrettsanlegg
11. mai, 2016Skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett
11. mai, 2016Finanskomiteen har behandlet skattereformen
9. mai, 2016Avstemming av A-meldingen pr. inntektsmottaker
6. mai, 2016Skatteforlik
3. mai, 2016Ny omsetningsoppgave
28. april, 2016Justeringsrett og foreldelse
19. april, 2016Utleie av bil via nettbasert markedsplass
13. april, 2016Akuttinnkvartering av asylsøkere
13. april, 2016Underlig at ikke DNB fulgte bedre med i Luxembourg
13. april, 2016MVA ved utdeling av mat og drikke
11. april, 2016Skatteklagenemnda er oppnevnt
1. april, 2016Næringsrapport skatt
30. mars, 2016Momsfritak for utdeling av mat til veldedige formål
22. mars, 2016Dokumentavgift ved oppløsning av sameie
21. mars, 2016Det skatterettslige rentebegrepet
21. mars, 2016Virksomhetsgrensen ved utleie
21. mars, 2016Gevinst ved salg av fritidsbolig
18. mars, 2016Revisors viktige samfunnsoppdrag
15. mars, 2016Utbyttebeskatning av kapitalnedsettelse
15. mars, 2016Lovfesting av gjennomskjæringsregelen
14. mars, 2016Tolkningsuttalelse om rentebegrensningsregelen
10. mars, 2016Kommunelovutvalgets forslag
7. mars, 2016Eiendomsmeglers klientkonto
7. mars, 2016Leder og nestleder av Skatteklagenemda oppnevnt
7. mars, 2016Foreslår endringer i landbruksbeskatningen
4. mars, 2016Skog som virksomhet – retningslinjer
4. mars, 2016Skattedirektoratet kommenterer Herculesdommen
1. mars, 2016Merverdiavgiftsfritak på elektroniske nyheter
29. februar, 2016Forbud mot dobbeltbeskatning
25. februar, 2016Gevinst- og tapskonto ved salg av jordbruk før 2016
25. februar, 2016Bolig som leies ut via nettbasert markedsplass
25. februar, 2016Forskuddstrekk i styrehonorar til advokater
17. februar, 2016SkatteFUNN: – Utvidede fradragsrammer for 2016
17. februar, 2016Husk SkatteFUNN-rapportering senest 1. mars kl. 23:59!
17. februar, 2016Færre hvitvaskingsmeldinger til Økokrim i 2015
8. februar, 2016Forskrift om unntak fra reglene om beskatning av  aksjonærlån
8. februar, 2016Ekspertutvalg skal vurdere regnskapsplikt og revisjonsplikt i små stiftelser
3. februar, 2016Finansiering av aksjekjøp i selskapet
1. februar, 2016Delårsrapporteringen endres
29. januar, 2016Toppmøte om arbeidslivskriminalitet
29. januar, 2016Barneverntjenester og momskompensasjon
28. januar, 2016Krav til kassasystem
28. januar, 2016Webløsning for Næringsrapport skatt
27. januar, 2016Innsendingsfrist for årsregnskap er nå 31. juli
26. januar, 2016Skatteklagenemnda trer i kraft 1. juli 2016
26. januar, 2016Endring av fastsatte inngangsverdier på aksjer
26. januar, 2016Lempning av skatt på tilfeldig spillegevinster
22. januar, 2016Utvalg skal vurdere revisjonsplikt og krav til særattestasjoner
18. januar, 2016Kan miste tilgangen i Altinn til noen klienter
18. januar, 2016Innberetning av tips
14. januar, 2016Endringer som gjelder merverdiavgift
13. januar, 2016En historisk rettsskandale
12. januar, 2016Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2015
12. januar, 2016Finansiell leasing og MVA
1. januar, 2016Reduserte gebyrer i Brønnøysund i 2016
22. desember, 2015Regelendringer fra 2016
21. desember, 2015Økokrim må gå i seg selv
17. desember, 2015På høy tid!
17. desember, 2015MVA-satsen øker fra 1.1.2016
17. desember, 2015Aksjeinntekter utenfor fritaksmetoden skal skattlegges med 25 %
15. desember, 2015Sandra Riise blir leder av regelrådet
14. desember, 2015Betalinger til selvstendig næringsdrivende
11. desember, 2015Innkreving av tilleggsskatt utsettes
11. desember, 2015Land-for-land-rapportering
11. desember, 2015Ny skatteforvaltningslov
11. desember, 2015Nye roller i Altinn for regnskapsførere og revisorer
9. desember, 2015Utredning fra grønn skattekommisjon
8. desember, 2015Private internatskoler og mva
1. desember, 2015Offentlig utvalg vil vrake kontantprinsippet i statlige virksomheter
30. november, 2015Nye regler for statsbudsjett og statsregnskap
24. november, 2015Budsjettforliket – endringer i skatter og avgifter
19. november, 2015MVA-kompensasjon og kulturhus mv.
17. november, 2015Unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær
17. november, 2015Seier for Hercules i Høyesterett
16. november, 2015Fri kost for utenlandske pendlere
12. november, 2015Delutredning om hvitvaskingsloven
12. november, 2015Overføring av oppgaver fra Tollvesenet til Skatteetaten
12. november, 2015Fjernleverbare tjenester
12. november, 2015Halvt skattetrekk før jul
11. november, 2015MVA og biologisk materiale
7. november, 2015På tide med ny selskapsrapportering!
7. november, 2015Er selskapsrapporteringen gått ut på dato?
5. november, 2015Forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser
2. november, 2015Nøytral merverdiavgift i helseforetakene
30. oktober, 2015Aksjeselskap kan stiftes elektronisk
30. oktober, 2015Økte asylkostnader gir endringer i skatteopplegget
29. oktober, 2015Kommuner og justeringsrett
28. oktober, 2015MVA og innleide arbeidstakere
23. oktober, 2015"Det gode styre" – NUES Forum 10. desember
21. oktober, 2015Gevinst ved realisasjon av fast eiendom eid av skattefritt selskap
21. oktober, 2015Unntak fra rentebegrensningsregelen i ANS
21. oktober, 2015Fikk fradrag for tilskudd til offentlig skole og kulturhus
16. oktober, 2015Momskompensasjon og foreldelse
15. oktober, 2015Flere leverer årsregnskap før fristen
15. oktober, 2015Tapsfradrag ved gavesalg
14. oktober, 2015Tilleggsskatt ved tidfestingsfeil
9. oktober, 2015Skattereform og merverdiavgift
8. oktober, 2015Nye regler om internprising
7. oktober, 2015Et godt budsjettforslag
7. oktober, 2015Forslag til ny skattereform
7. oktober, 2015Statsbudsjett – økt merverdiavgift på enkelte tjenester og avgiftsfritak på elektroniske nyheter
7. oktober, 2015Statsbudsjettet: lån i eget AS utbyttebeskattes fra i dag
1. oktober, 2015Stasbudsjettet og ny skattereform legges frem samme dag
30. september, 2015Fellesregistrering
29. september, 2015Fradrag for inngående merverdiavgift
18. september, 2015Dobbeltbeskatning er ulovlig
16. september, 2015Ikke enklere å drive virksomhet
7. september, 2015Betinget skattefritak
4. september, 2015Regelråd skal gjøre det enklere for bedriftene
4. september, 2015Ny regnskapslov på høring
4. september, 2015Felleskostnader i primærnæringen
4. september, 2015Unntatte helsetjenester
4. september, 2015Praksiskompensasjon som utbetales for styreverv
1. september, 2015Merkur Market
28. august, 2015Frister for registrering i Foretaksregisteret
26. august, 2015Husk å søke SkatteFUNN
19. august, 2015Påminnelse innsending årsregnskap
17. august, 2015Lavere skatt gir økte investeringer
13. august, 2015Nytt aksjeeierregister
12. august, 2015Mikroaksjelov er ikke løsningen!
13. juli, 2015Uansvarlig av Økokrim
9. juli, 201514 000 nye AS første halvår
8. juli, 2015Mer relevant med ny revisjonsberetning
1. juli, 2015Si din mening om den Nordiske standarden
1. juli, 2015Uttaksbeskatning ved overføring av gårdsbruk
30. juni, 2015Ny lov om krav til kassasystem
29. juni, 2015Regelendringer fra 1. juli 2015
29. juni, 2015Elbil fritaket
26. juni, 2015Forslag til ny regnskapslov
26. juni, 2015Godt forslag til ny regnskapslov
24. juni, 2015Rapportering av sesongarbeidere og frilansere i a-ordningen
24. juni, 2015Aksjonærregisteret er åpent for løpende oppdateringer
23. juni, 2015ANS kan beholde hjemmelen ved omdanning til AS
22. juni, 2015Tiltak mot skatteunndragelse
22. juni, 2015Regelverket for offentlige anskaffelser forenkles
22. juni, 2015Tilliten i næringslivet synker
21. juni, 2015Stortingsflertallet svekker skatteinnkrevingen og kampen mot økonomisk kriminalitet
19. juni, 2015Alarmerende om kvaliteten i høyere utdanning
18. juni, 2015Fikk fradrag for oppkjøpskostnader
17. juni, 2015Salg av eiendom før fullføring
16. juni, 2015Tomteutvikling og mva
11. juni, 2015Rimelig lån i arbeidsforhold
3. juni, 2015Ny seier for Soler
29. mai, 2015Kompensasjon ved delt bruk av bygg
29. mai, 2015Refusjon av lønn ved fagforeningsarbeid
28. mai, 2015Særavgift for uregistrerte avgiftspliktige og merverdiavgift ved innførsel
26. mai, 2015Forenklingskonferansen 2015
24. mai, 2015Ikke dokumentavgift ved omdanning
18. mai, 2015Pliktig elektronisk levering av selvangivelsen
12. mai, 2015Krav til kassasystemer
12. mai, 2015MVA i revidert budsjett
12. mai, 2015Skatteendringer i Revidert Nasjonalbudsjett
8. mai, 2015Skattedirektoratet vil forenkle bilbeskatningen
7. mai, 2015Søknad om avvikende regnskapsår
4. mai, 2015Virkningen av skatt for investeringsnivået
30. april, 2015Meningsløst regelrytteri
14. april, 2015Oppgavetermin for primærnæring mv. – skogsveiforeninger
13. april, 2015Fradrag for forsknings- og utviklingskostnader
9. april, 2015Høyesterettsdom om innsynsrett
1. april, 2015Hvem velger bort revisjon?
1. april, 2015Hvordan skal personallisten føres og presenteres på utskrift?
1. april, 2015Tilleggsarbeider ved oppføring av andelsleiligheter i egen regi
1. april, 2015Skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett
1. april, 2015Avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett
1. april, 2015Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper
1. april, 2015Redusert oppbevaringstid i bokføringsloven ikke i kraft
1. april, 2015Fradragsrett ved utleie av fast eiendom
1. april, 2015Høring om rentefradrag i interessefellesskap
1. april, 2015Forskrift om land-for-land rapportering
1. april, 2015Regelendringer fra 1. januar 2014
1. april, 2015Donasjoner og beregningsgrunnlaget for mva
1. april, 2015Ny retningslinje om frivillig registrering
1. april, 2015Krav til personalliste fra 1. januar 2014
1. april, 2015Skatteplikt for andelsvannverk
1. april, 2015Unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd
1. april, 2015Bruk av bitcoins: skatte- og avgiftsmessige konsekvenser
1. april, 2015Fjerning av arveavgiften i 2014
1. april, 2015Regler om land-for-land-rapportering
1. april, 2015Skatteendringer i budsjettforliket
1. april, 2015Solberg-regjeringens endringer i forslaget til skatte- og avgiftsopplegg for 2014
1. april, 2015Statsbudsjettet 2014 – forslag relatert til merverdiavgift
1. april, 2015Statsbudsjettet 2014
1. april, 2015Skatte- og avgiftsmessige forhold ved sponsing av veldedige organisasjoner
1. april, 2015Ny regjering varsler en rekke skatteendringer
1. april, 2015Skattedirektoratet foreslår ny klageordning for skatt og MVA
1. april, 2015Veileder for statlige tilskuddsordninger
1. april, 2015Nytt regnskapsdirektiv i EU
1. april, 2015Aksjelovendringer fra 1. juli – overgangsregler
1. april, 2015Endringer i bokføringsforskriften
1. april, 2015Ny skatteavtale mellom Norge og Storbritannia
1. april, 2015Samfunnsansvar i årsberetningen
1. april, 2015Rammeverk for integrert rapportering
1. april, 2015Mener kortere oppbevaringstid gir små besparelser
1. april, 2015Innsending av årsregnskap – opplysning om fravalg mv.
1. april, 2015Revisjonsplikten for små AS – spørsmål og svar
1. april, 2015Fremtidens rapportering er integrert
1. april, 2015Flere kommuner bør velge privat revisor
1. april, 2015Særattestasjoner må utredes forsvarlig
1. april, 2015Omvendt mor-datterfusjon
1. april, 2015Forsinkelsesgebyr regnskapsåret 2013
1. april, 2015Evalueringsrapport om revisjonsfritaket lagt frem i dag
1. april, 2015Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold
1. april, 2015MVA og begravelsesbiler
1. april, 2015Angivelse av kjøper i salgsdokumentet – bruk av GLN-nummer
1. april, 2015MVA ved fellesanskaffelser og utlegg
1. april, 2015Ikke fradrag for tap ved ettergivelse av fordring
1. april, 2015Infrastrukturbidrag skal aktiveres på tomten
1. april, 2015Ny utredning av hvitvaskingsloven
1. april, 2015Gratis e-avis mv. som ledd i markedsføring og uttaksmerverdiavgift
1. april, 2015Kontrolletatene skal få større mulighet til å ilegge bøter
1. april, 2015NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner
1. april, 2015Salg av brukte kjøretøyer
1. april, 2015Fakturasystemer med mulighet for nummeroverstyring
1. april, 2015Kraftig økning i konkurser
1. april, 2015Omklassifisering av lån til lønn eller utbytte
1. april, 2015Attest for skatt og merverdiavgift på Altinn
1. april, 2015Brønnøysundregistrene med forenklingsblogg
1. april, 2015Tilleggsavgift – reviderte retningslinjer
1. april, 2015Enighet om budsjettavtale for 2015
1. april, 2015Oppdatert GBS 1 Utstedelse av kreditnota
1. april, 2015Revidert veiledning levealdersjustering
1. april, 2015Flere BFU om fusjon og fisjon
1. april, 2015Oppdaterte pensjonsforutsetninger per 31.12.2014
1. april, 2015Stor vekst i nye AS – færre NUF
1. april, 2015Skattekonsekvenser av endringene i særavtalene for reiser
1. april, 2015Mer aksjelovforenkling
1. april, 2015Redusert oppbevaringstid
1. april, 2015Gavesalg av aksjer
1. april, 2015Skattefelle når renter legges til hovedstolen
1. april, 2015Regelendringer fra 1. januar 2015
1. april, 2015A-ordningen og god regnskapsføringsskikk
1. april, 2015Tommelen ned for ROT-fradrag
1. april, 2015Kommunens reisevaksinasjonsarbeid og kompensasjon
1. april, 2015Utleie av lagerrom/minilager og merverdiavgift
1. april, 2015Begrepet "kapitalvare" og justeringsreglene
1. april, 2015Registrering i Merverdiavgiftsregisteret – samarbeidende selskaper
1. april, 2015Finansdepartementet vil overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten
1. april, 2015Scheel-utvalget foreslår 20 prosent skatt for alle
1. april, 2015Samfunnsansvar i årsberetningen – overgangsordningen videreføres
1. april, 2015Segway og el-sykkel – fradrag for merverdiavgift
1. april, 2015Prøveinnsending av a-melding – uten lønnssystem
1. april, 2015Ny avtale om utgifter til reise og kost innenlands
1. april, 2015Ny skatteforvaltningslov sendt på høring
1. april, 2015Ikke inntektsfradrag for kildeskatt på utbytte i fritaksmetoden
1. april, 2015Pensjonsforpliktelser ved overdragelse av virksomhet
1. april, 2015Vederlag ved overdragelse av fastlegeavtale er goodwill
1. april, 2015Forenklet IFRS er oppdatert
1. april, 2015Høyesterettsdom om deltakeradgang ved overdragelse av fiskefartøy
1. april, 2015Tilpasning til rentebegrensningsreglene
1. april, 2015Forskriftsendring opplysninger nærstående parter
1. april, 2015BFU om bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise
1. april, 2015Oppbevaringstiden – viktige avklaringer gjenstår
1. april, 2015Fradrag for avgift på transaksjonskostnader
1. april, 2015Statsbudsjett for 2015 – endringer relatert til merverdiavgift
1. april, 2015Forenkling ved tilbakegående avgiftsoppgjør
1. april, 2015Skatteendringer i statsbudsjettet
1. april, 2015OECD vil bekjempe skatteunndragelser i mulitnasjonale selskaper
1. april, 2015Papirfritt årsregnskap
1. april, 2015Innrapportering til aksjonærregisteret for inntektsåret 2013
1. april, 2015Ny Altinn-versjon fra mandag 24. februar
1. april, 2015Digital konkursbehandling – ny tjeneste fra Altinn
1. april, 2015Hvordan delegere tilgang til selvangivelser?
1. april, 2015Forenkling av bokføringsreglene
1. april, 2015Regelverket for MVA og fast eiendom må forenkles og forbedres
1. april, 2015Selvangivelsesfrist for ektefeller
1. april, 2015Arveavgift eller gevinst ved generasjonsskifter
1. april, 2015Fravalg av revisjon – virkningstidspunkt
1. april, 2015Ikke autorisert regnskapsfører dømt
1. april, 2015Veiledning om registrering og dokumentasjon
27. mars, 2015Evalueringsrapport om revisjonsfritaket lagt frem i dag
27. mars, 2015Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold
27. mars, 2015MVA og begravelsesbiler
27. mars, 2015Forsinkelsesgebyr regnskapsåret 2013
27. mars, 2015MVA ved fellesanskaffelser og utlegg
19. mars, 2015Uavhengig regelråd for næringslivet
18. mars, 2015Angivelse av kjøper i salgsdokumentet – bruk av GLN-nummer
17. mars, 2015Omvendt mor-datterfusjon
10. mars, 2015Infrastrukturbidrag skal aktiveres på tomten
9. mars, 2015Ikke fradrag for tap ved ettergivelse av fordring
9. mars, 2015Revisor informerer 1-2015
12. februar, 2015Nedetid i Altinn 13-15 februar
9. februar, 2015Ny utredning av hvitvaskingsloven
29. januar, 2015NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner
21. januar, 2015Gratis e-avis mv. som ledd i markedsføring og uttaksmerverdiavgift
20. januar, 2015Særattestasjoner må utredes forsvarlig
14. januar, 2015Kontrolletatene skal få større mulighet til å ilegge bøter
7. januar, 2015Stor vekst i nye AS – færre NUF
6. januar, 2015Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014
6. januar, 2015Skattekonsekvenser av endringene i særavtalene for reiser
5. januar, 2015Mer aksjelovforenkling
30. desember, 2014Redusert oppbevaringstid
29. desember, 2014Gavesalg av aksjer
29. desember, 2014Flere BFU om fusjon og fisjon
29. desember, 2014Skattefelle når renter legges til hovedstolen
29. desember, 2014Tommelen ned for ROT-fradrag
23. desember, 2014Regelendringer fra 1. januar 2015
22. desember, 2014A-ordningen og god regnskapsføringsskikk
22. desember, 2014Begrepet "kapitalvare" og justeringsreglene
17. desember, 2014Utleie av lagerrom/minilager og merverdiavgift
17. desember, 2014Registrering i Merverdiavgiftsregisteret – samarbeidende selskaper
17. desember, 2014Kommunens reisevaksinasjonsarbeid og kompensasjon
17. desember, 2014Segway og el-sykkel – fradrag for merverdiavgift
11. desember, 2014Samfunnsansvar i årsberetningen – overgangsordningen videreføres
10. desember, 2014Revidert veiledning levealdersjustering
10. desember, 2014Revisor informerer 4-2014
4. desember, 2014Oppdatert GBS 1 Utstedelse av kreditnota
2. desember, 2014Scheel-utvalget foreslår 20 prosent skatt for alle
2. desember, 2014Finansdepartementet vil overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten
24. november, 2014Ny avtale om utgifter til reise og kost innenlands
21. november, 2014Ny skatteforvaltningslov sendt på høring
21. november, 2014Enighet om budsjettavtale for 2015
12. november, 2014Ikke inntektsfradrag for kildeskatt på utbytte i fritaksmetoden
12. november, 2014Prøveinnsending av a-melding – uten lønnssystem
9. november, 2014Forenklet IFRS er oppdatert
7. november, 2014Pensjonsforpliktelser ved overdragelse av virksomhet
7. november, 2014Høyesterettsdom om deltakeradgang ved overdragelse av fiskefartøy
31. oktober, 2014Tilleggsavgift – reviderte retningslinjer
29. oktober, 2014Vederlag ved overdragelse av fastlegeavtale er goodwill
24. oktober, 2014Brønnøysundregistrene med forenklingsblogg
24. oktober, 2014BFU om bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise
23. oktober, 2014Tilpasning til rentebegrensningsreglene
22. oktober, 2014A-ordningen åpner for prøveinnsending
22. oktober, 2014Forskriftsendring opplysninger nærstående parter
22. oktober, 2014Attest for skatt og merverdiavgift på Altinn
15. oktober, 2014Fradrag for avgift på transaksjonskostnader
15. oktober, 2014Omklassifisering av lån til lønn eller utbytte
14. oktober, 2014Internrevisjon i staten
10. oktober, 2014Arbeidstid tilpasset kunnskapsbedrifter
9. oktober, 2014Oppbevaringstiden – viktige avklaringer gjenstår
9. oktober, 2014eKurs A-ordningen – innføring og praktisk tilnærming
8. oktober, 2014Statsbudsjett for 2015 – endringer relatert til merverdiavgift
8. oktober, 2014Skatteendringer i statsbudsjettet
8. oktober, 2014Utredning av statens budsjett- og regnskapsprinsipper
7. oktober, 2014Næringsdepartementet om revisorbekreftelse
7. oktober, 2014Revisor informerer 3-2014
2. oktober, 2014Kraftig økning i konkurser
30. september, 2014OECD vil bekjempe skatteunndragelser i mulitnasjonale selskaper
26. september, 2014Frist 1. september for 2014-regnskapet
24. september, 2014Revisjon og Regnskap 6-2014
24. september, 2014Endringer og pågangsmot!
23. september, 2014Ny Høyesterettsdom om konvertible obligasjoner
19. september, 2014Regnskapslovutvalget oppnevnt
17. september, 2014Stang inn for Erik Sóler
16. september, 20141 av 10 har ikke levert regnskap
16. september, 2014Ekstremt høy tillit i norsk næringsliv
12. september, 2014Elektronisk varsel ved forsinket innsending av årsregnskapet
10. september, 2014Høyesterettsdom om korrupsjon
29. august, 2014Fem års oppbevaring er nok
18. august, 2014Aksjelovgivningen
9. juli, 2014Fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap
9. juli, 2014Rentebegrensningsreglene i deltakerlignede selskaper
9. juli, 2014Uttaksbeskatning og skattemessig kontinuitet ved gaveoverføringer
9. juli, 2014Saldoavskrivninger – når foreligger det ett eller flere driftsmidler
4. juli, 2014Plikt til å sende inn årsregnskapet elektronisk
4. juli, 2014Krav til utforming av faktura ved leieforedling og omsetning av gull
3. juli, 2014Fullstendig nederlag for Økokrim i Transocean-saken
1. juli, 2014MVA – Betaling via bank og fradragsrett
30. juni, 2014Endring av konsernbidrag
27. juni, 2014Høyesterettsdom om aksjeselskaps kjøp av leilighet i Spania
27. juni, 2014Ny grønn skattekommisjon
27. juni, 2014Oppbevaringstiden etter bokføringsloven
27. juni, 2014Overdragelse av strukturkvoter
27. juni, 2014Revisjonskvalitet – forutsetning for relevans og tillit
27. juni, 2014Revisjon og Regnskap 5-2014
26. juni, 2014Eierstyring og selskapsledelse – endringer i anbefalingen
21. juni, 2014Krav til originalbilag oppheves
19. juni, 2014Enklere bokføringsregler kan gi ni mrd. i besparelser
19. juni, 2014Norske revisorer og regnskapsførere har fornøyde kunder
17. juni, 2014Tilbakegående avgiftsoppgjør ved fellesregistrering
13. juni, 2014Revisor informerer 2-2014
10. juni, 2014Papirfritt årsregnskap
27. mai, 2014Fremtidens revisor
27. mai, 2014Revisjon og Regnskap 4-2014
19. mai, 2014Fakturasystemer med mulighet for nummeroverstyring
19. mai, 2014Salg av brukte kjøretøyer
18. mai, 2014Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste
16. mai, 2014Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper
14. mai, 2014Avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett
14. mai, 2014Skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett
12. mai, 2014Aksjelovendringer våren 2014
8. mai, 2014Endring av ligning etter ConocoPhillips II-dommen
6. mai, 2014NM for ungdomsbedrifter 2014 − beste regnskap
2. mai, 2014A-ordningen – hva er det?
29. april, 2014Regjeringen foreslår ny skatteklagenemnd
25. april, 2014Begrensning av rentefradrag i interessefellesskap
24. april, 2014Revisjon og Regnskap 3-2014
24. april, 2014God ny regnskapsstandard
16. april, 2014Prosjekteringskostnader og justeringsrett
11. april, 2014Statsråden setter Arbeidstilsynet på plass
4. april, 2014Nye EU-regler om revisjon
4. april, 2014Avvikende regnskapsår og endret skatteprosent
3. april, 2014Utkast til ny regnskapsstandard er et godt utgangspunkt
27. mars, 2014Dobbelt så god til halve prisen
17. mars, 2014Ikke gjennomskjæring ved utfisjonering av eiendom og etterfølgende aksjesalg
14. mars, 2014Differensiert arbeidsgiveravgift i flere kommuner
14. mars, 2014Revisjon og Regnskap 2-2014
14. mars, 2014Omkamp om oppbevaringsplikten
12. mars, 2014Fradrag for lineære avskrivninger – presiseringer
6. mars, 2014Revisor informerer 1-2014
5. mars, 2014Bygg og anlegg – regnskap, skatt og avgift
5. mars, 2014Norwegian Bookkeeping Legislation
5. mars, 2014Norwegian VAT Act
4. mars, 2014Digital melding gir raskt digitalt svar
21. februar, 2014Pensjonskalkulator
21. februar, 2014Ny Altinn-versjon fra mandag 24. februar
20. februar, 2014Hvordan skal personallisten føres og presenteres på utskrift?
14. februar, 2014Regnskapsføring av usikre skatteforpliktelser
7. februar, 2014Revisjon og Regnskap 1-2014
7. februar, 2014Tid for konklusjon og kommunikasjon
29. januar, 2014Utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap viderføres
28. januar, 2014Hvem skal registreres i personallisten?
28. januar, 2014Redusert oppbevaringstid utsatt i ett år
27. januar, 2014Merverdiavgift i regnskapet 2014
24. januar, 2014Redusert oppbevaringstid i bokføringsloven i kraft fra 1. februar
24. januar, 2014Revisors Håndbok 2014
16. januar, 2014Kravet om "effektuert leiekontrakt"
14. januar, 2014Frivillig MVA-registrering inn i Enhetsregisteret
14. januar, 2014BFU – Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital
13. januar, 2014Regler om land-for-land-rapportering
9. januar, 2014Redusert oppbevaringstid i bokføringsloven ikke i kraft
6. januar, 2014Stadig flere velger elektronisk registrering
3. januar, 2014Fradragsrett ved utleie av fast eiendom
2. januar, 2014Ny bokføringsstandard om tekstbehandling og regneark
2. januar, 2014Betydelig konkursøkning i 2013 – desember verst
27. desember, 2013Regelendringer fra 1. januar 2014
23. desember, 2013Forskrift om land-for-land rapportering
23. desember, 2013Høring om rentefradrag i interessefellesskap
19. desember, 2013Endring i årsregnskapsforskrifter for forsikringsselskaper og banker
19. desember, 2013Ny retningslinje om frivillig registrering
18. desember, 2013Enighet i EU om ny revisorlovgivning
18. desember, 2013Krav til personalliste fra 1. januar 2014
17. desember, 2013Donasjoner og beregningsgrunnlaget for mva
17. desember, 2013Innrapportering til aksjonærregisteret for inntektsåret 2013
17. desember, 2013Tilleggsarbeider ved oppføring av andelsleiligheter i egen regi
16. desember, 2013Ny tjenestepensjonslov på plass
16. desember, 2013Avsetning for gammel AFP 2013
11. desember, 2013Revisjon og Regnskap 8-2013
11. desember, 2013Bransjens relevans
11. desember, 2013Revisor informerer 4-2013
3. desember, 2013Arveavgift eller gevinst ved generasjonsskifter
21. november, 2013Fjerning av arveavgiften i 2014
21. november, 2013Styrets arbeid og ansvar
20. november, 2013Unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd
18. november, 2013Skatteplikt for andelsvannverk
18. november, 2013Bruk av bitcoins: skatte- og avgiftsmessige konsekvenser
18. november, 2013Skatteendringer i budsjettforliket
8. november, 2013Solberg-regjeringens endringer i forslaget til skatte- og avgiftsopplegg for 2014
6. november, 2013Revisjon og Regnskap 7-2013
5. november, 2013Nærmere en reform av revisjonsmarkedet
1. november, 2013Fortsatt økning i antall konkurser
31. oktober, 2013Investorene ønsker konkret og relevant rapportering
23. oktober, 2013Selvangivelsesfrist for ektefeller