Rådgivning

sumergo rådgivning
Sumergo er et statsautorisert revisjons- og regnskapsselskap med høyt kvalifiserte medarbeidere.

Vi utvikler vår kompetanse kontinuerlig gjennom etterutdanning for å ivareta vår faglige tyngde innen aktuelle fagområder.

Våre tjenester bygger på gjensidig tillit og en åpen kommunikasjon med kunden.

< verdsettelse >

For selskap som vurderer reorganisering, salg av aksjer til ansatte eller 3. part, fastsettelse av bytteforhold ved fusjon / fisjon vil vi med vår kompetanse kunne utarbeide en uavhengig verdsettelse.

< fusjon / fisjon / omdannelse >

Vi bistår med gjennomføring av alle former for reorganisering av virksomheter, herunder omdannelse av enkeltpersonforetak til aksjeselskap, fusjon eller fisjon av virksomheter.

Tjenesten inkluderer utarbeidelser av generalforsamlings- og styreprotokoller samt tilhørende redegjørelser, fusjons- og fisjonsplaner.

< finansiell due diligence >

Ved oppkjøp av virksomheter gjennom kjøp av innmat eller aksjer er det viktig med en finansiell gjennomgang av virksomheten hvor vi samler inn, analyserer og presenterer finansielle og kommersielle data knyttet til virksomheten som skal inngå i transaksjonen.

Vi hjelper kjøper med å hente inn og strukturere kjennskap til virksomheten slik at en får et bedre beslutningsgrunnlag.

Vi bistår med gjennomgang og analyse av finansielle resultater, lønnsomhet og budsjetter.  Skattemessige og avgiftsmessige problemstillinger belyses sammen med avtaler knyttet til pensjoner, lønnsavtaler og andre ”off-balance sheet” regnskapsposter.

Interne prosesser, herunder interne kontrollrutiner, gjennomgås og rapporteres til kjøper.

< skatt og avgift >

Skatte – og avgiftsretten er sentral ved oppkjøp, salg og omorganisering herunder gjennomgang av skatteoptimal eierstruktur, omorganisering av virksomheter, kjøp og salg av fast eiendom og transaksjoner med selskaper i samme konsern.

Ved kjøp og salg av fast eiendom i Norge vil en ofte komme opp i problemstillinger knyttet til skatt, merverdiavgift og dokumentavgift som kan påvirke transaksjonen.

< arv og generasjonsskifte >

Planlegging og gjennomføring av arv og generasjonsskifte kan ofte være vanskelig og komplisert. Vi bistår som diskusjonspartner samt tilrettelegger og skisserer aktuelle løsninger.

< controller funksjon / intern kontroll >

Vi kan bistå ledere av økonomiavdelingen til å utvikle en strukturert og effektiv finansiell styring tilpasset kundens virksomhet og behov.

Fokus kan være rapportering av de nøkkeltall som best måler og presenterer selskapets visjon, mål og strategier, herunder bruk av de rette styringsparametrene.

Sumergo kan bistå med å kvalitetssikre eksisterende kontrollrutiner og etablering av nye.

< borevisjon >

Vi har opparbeidet oss betydelig erfaring med borevisjon, revisjon av konkursbo.

< etablering av foretak >

Valg av selskapsform , organisasjonsstruktur og avtale mellom aksjonærene reguleres av en rekke formkrav som skal sikre økonomi, ansvar og rettigheter mellom stiftere.

Sumergo kan bistå i etableringsfasen og utarbeide de nødvendige dokumentene samt sørge for at interne rutiner blir etablert.