Hva er revisjon av deler av regnskap?

Revisjon av deler av regnskapet vil kunne gi styret og eierne nødvendig trygghet for verdsettelse og eksistens av viktige regnskapsposter. Det vil også kunne bidra til nødvendig tillit hos selskapets långivere og øvrige forretningsforbindelser.

Revisjonen gir høy sikkerhet for at den delen av regnskapet som er revidert, ikke inneholder vesentlige feil. Arbeidet utføres i samsvar med den internasjonale standarden ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”.

Sumergo revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap er godt egnet for deg som har behov for en uavhengig bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet, men som ikke trenger den tryggheten som revisjon av hele regnskapet gir.

Revisor avgir en skriftlig uttalelse som konkluderer på at den delen av regnskapet som er revidert, ikke inneholder vesentlige feil. Uttalelsen kan vedlegges regnskapet som sendes til viktige forretningsforbindelser som banker og leverandører. (Se eksempel neste side).

I tillegg får du:

  • Enkel tilgang til en kompetent diskusjonspartner som kjenner virksomheten.
  • Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for den delen av regnskapet som blir revidert, og dermed redusert risiko for at eierne og ledelsen får ubehagelige overraskelser.
  • Enklere og billigere revisorbekreftelser ved behov
    • etter krav i aksjeloven
    • til skattefunn
    • av momsrefusjoner