Hva er revisjon?

Årsregnskap og visse andre opplysninger i revisjonspliktige foretak skal revideres av en uavhengig revisor. Revisor avgir deretter en skriftlig revisjonsberetning eller annen attestasjon av foretakets opplysninger. Revisjonsberetningen er tilgjengelig for alle.
Revisor skal vurdere om et foretaks årsregnskap er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Revisor skal vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er i samsvar med lov og forskrifter, og om opplysningene er konsistente med årsregnskapet.

Sumergo hva er revisjon

< revisjonsberetningen >

Når styret har fastsatt årsregnskapet og årsberetningen for oversendelse til generalforsamlingen, skal revisor avgi revisjonsberetning der revisor blant annet uttaler seg om årsregnskapet og om ledelsen har oppfylt sine plikter når det gjelder registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

< rettvisende bilde >

Når revisor gransker årsregnskapet, kontrollerer han at registrering og dokumentasjon blir utført på en slik måte at regnskapet gir et bilde av resultat og stilling som stemmer med regelverket. Revisor kontrollerer at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Revisors arbeid er altså ikke så omfattende at alle feil nødvendigvis blir avdekket. En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen ikke hadde vært der.

< revisors ansvar i forhold til årsberetningen >

Styret og daglig leder i revisjonspliktige foretak avgir også en årsberetning. Revisor uttaler seg også om visse deler av årsberetningen som inneholder opplysninger som supplerer regnskapet.

< en internasjonal profesjon >

Selv om revisorer må godkjennes i det enkelte land, er revisjon i ferd med å utvikle seg til en internasjonal profesjon med de samme krav til revisjonens utførelse. Det er vedtatt internasjonale standarder for hvordan revisjon skal utføres, som er utgangspunkt for nasjonale standarder i det enkelte land.

Kilde: DnR