Slik bruker du revisor

Hvordan bruke revisor på best mulig måte for virksomheten? Hva kan man gjøre og ikke gjøre? Vi gir deg en kort veiledning i fornuftig bruk av din revisor.

< revisorer skal bidra til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på >

Samfunnet er avhengig av etterrettelig informasjon. Vi ser alle verden fra vårt eget perspektiv. Dersom hvert enkelt foretak alene skulle utarbeide og presentere sin informasjon til omverdenen, kunne regnskapene lett bli preget av det.

Revisor er, som en uavhengig og objektiv tredjeperson, valg av selskapets generalforsamling til å kontrollere at regnskaper er til å stole på. At en revisor skal kontrollere informasjonen, virker skjerpende på ledelsen og preventivt mot kreativ bokføring og ulovlige disposisjoner – kort og godt i favør av et sunt næringsliv.

Revisors jobb er å vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og om selskapets ledelse har oppfylt plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Dessuten skal revisor vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, om forutsetningen om fortsatt drift, og om forslaget til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er i samsvar med lov og forskrifter. Revisor skal i tillegg se etter at selskapet har orden og kontroll med den del av formuesforvaltningen som er av betydning for regnskapet, og bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

< flere oppdragsgivere enn den som betaler regningen >

Aksjonærene velger revisor på generalsforsamlingen, og selskapet betaler revisjonshonoraret. De er likevel ikke eneste «oppdragsgiver». Skattemyndighetene har stor nytte av revisors arbeid. Kapitalmarkedene, inkludert investorer, kreditorer og långivere, er avhengig av at regnskaper er til å stole på. Når regnskapet er gjennomgått av en uavhengig revisor, vil arbeidstakerne få større grad av trygghet for at økonomiske faresignaler oppdages tidlig slik at arbeidsplassene ikke settes i fare. Samarbeidspartnere må også kunne studere regnskapet og danne seg et rettvisende bilde av selskapet.

I sum er revisor både aksjonærenes og offentlighetens tillitsperson.

< syv gode råd >

 1. Eierne er revisors oppdragsgiver. Eierne bør derfor selv bruke revisor
  Revisor velges på generalforsamlingen av eierne. Dette understreker at eierne er oppdragsgiverne. Dersom dialogen hovedsaklig går mellom revisor og administrasjonen, kan det oppstå et avhengighetsforhold som står i veien for revisors objektivitet. For å sikre at revisor kan ivareta sin uavhengige og objektive posisjon, bør eierne ved styret sørge for direkte dialog med revisor. Bevissthet rundt revisors og andres forhold til styrende organer er viktig i bedriftens «corporate governance» (eierstyring og selskapsledelse). 
 2. Krev at revisor møter på generalforsamlingen
  Revisjonsberetningen er viktig for generalforsamlingen. Den viser om årsregnskapet er til å stole på. Beretningen gir imidlertid konklusjonen, og ikke svar på alle spørsmål. Aksjeloven legger opp til at aksjonærer i generalforsamlingen skal kunne få stille revisor spørsmål om utfyllende informasjon, og dette bør selskapet legge opp til. Da kan aksjonærene få dypere innsyn i selskapets økonomiske situasjon. 
 3. Bruk revisors kunnskap og kompetanse
  Revisor bør være til stede når styret behandler årsregnskapet. Da får styret god anledning til å stille kritiske spørsmål! Er regnskapet «sminket»? Er det klausuler i lånekontrakter som kan motivere til «kreativ regnskapsføring»? Har ledende ansatte, styremedlemmer eller andre incentivordninger, lån, garantier eller liknende som kan stå i veien for deres habilitet? Er alle vesentlige balanseposter tilfredsstillende dokumentert? I tillegg bør styret vurdere å trekke inn revisor i andre sammenhenger hvor regnskapsspørsmål blir behandlet. 
 4. Ha tilgang til all korrespondanse
  Revisors daglige kommunikasjon skjer ofte med administrasjonen. For at styret skal få det nødvendige innblikk i revisors arbeid, er det derfor viktig at styret mottar kopi av all vesentlig korrespondanse mellom revisor og administrasjonen. I tillegg bør styret be om at alle formelle brev fra revisor som omhandler vesentlige regnskaps- eller intern kontroll-spørsmål adresseres til styret med kopi til administrerende direktør. 
 5. Tilrettelegg for meningsutveksling
  Styret bør få frem alle saker hvor administrasjonen og revisor har ulike synspunkter – med begrunnelse fra begge parter. Gjennom dette får styret bedre innsyn i de forskjellige beslutningsalternativer. 
 6. Pass på revisors uavhengighet
  Styret bør be om en redegjørelse vedrørende revisors forhold til selskapet, inkludert hvilke andre oppdrag revisor utfører i tillegg til revisjon. Revisor kan ikke revidere sine egne råd, og styret bør ha et bevisst forhold til det å benytte revisor som rådgiver. Har revisor nære relasjoner til personer i selskapet som kan stå i veien for revisors objektivitet og uavhengighet, er revisor for økonomisk avhengig av dere som enkeltkunde, eller har revisor deltatt på arrangementer eller mottatt gaver av et slikt omfang at det kan påvirke revisors objektivitet? Be revisor rydde raskt opp dersom objektiviteten er truet, eller bytt revisor. 
 7. Be om revisors plan
  Minst én gang i året bør revisor forelegge styret hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Gjennom dette kan styret lettere følge opp at revisor dekker alle sentrale sider ved virksomheten.

Kilde: DnR